Strefa rodzica

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli !

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu ul. Kopernika 77 informuje, że w dalszym ciągu trwa nabór. Zapraszamy!

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie dzieci w sekretariacie Ośrodka lub kontakt telefoniczny pod numerem (33) 861-32-71

Podania o przyjęcie do SOSW znajdują się w dziale Rekrutacja - zainteresowanych zapraszamy.

W placówce realizaowany jest program profilaktyki uniwerslanej i promocji zdrowia pomocy emocjonalnej. Program jest rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz KBPN.

 

Pedagog szkolny mgr Kamila Wronka - Jurasz

Do zadań pedagoga w naszym Ośrodku należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów i rodziców;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu Ośrodka i programu profilaktyki;
 • wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli;
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Ośrodek na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

Pedagog Szkolny współpracuje z instytucjami szkolnymi i pozaszkolnymi działającymi na rzecz dobra dziecka.

 

Psycholog szkolny mgr Elżbieta Kałucka

Praca psychologa przebiega zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i przyjmuje formę diagnozowania, udzielania konsultacji i porad, prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz innych zadań wynikających ze specyfiki naszej placówki.
Opieka psychologiczna udzielana jest za zgodą i na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych naszych uczniów.

Praca psychologa skupia się wokół stałych zadań, do których należą:

 1. Praca z uczniami nowoprzyjętymi (zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami - badanie oczekiwań co do placówki, obserwacja i ewentualne badania dziecka, łagodzenie okresu aklimatyzacji w nowym środowisku).
 2. Kwalifikacja uczniów ze stopniem niepełnosprawności (zbieranie dokumentów, kontrolne badania uczniów dla potrzeb Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności), przygotowanie lub korekta zaleceń do pracy z uczniami z defektami sprzężonymi).
 3. Praca z rodzicami: udzielanie porad, informacji, wyjaśnień, omawianie wyników badań. W ramach wywiadówek - comiesięczne spotkania psychoedukacyjne. Indywidualne rozmowy z rodzicami o charakterze interwencyjnym, informacyjnym czy terapeutycznym.
 4. Udział w pracach wszystkich zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa.
 5. Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach itp., rozmowy indywidualne.
 6. Pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, interwencje, rozmowy terapeutyczne, negocjacje. Psycholog w swojej pracy współpracuje z dyrekcją placówki, pedagogiem, nauczycielami i wychowawcami oraz z lekarzami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, sądami, Ośrodkami Pomocy Społecznej w miarę potrzeb uczniów.

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Magdalena Szatanik
Z-ca przewodniczącej: Pani Jolanta Wiewióra
Sekretarz: Pan Jacek Pochopień

Drodzy Rodzice!

Opłaty za obiady można wpłacać na konto lub posłać do szkoły. Prosimy o wpłacanie odpłatności za obiady do 20 każdego miesiąca.

Numer konta: 66 1560 1023 0000 9140 0001 6124

SOSW ŻYWIEC ul. Kopernika 77,

TYTUŁEM: imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc,za który płacimy

np. Jan Kowalski/ marzec 2023 r.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny wersja PDF

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w SOSW w Żywcu w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  wersja PDF

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl