Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze to oddziały dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu głębokim. Każdy z zespołów liczy od 2 do 4 uczniów. Praca z każdym uczniem oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie.Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych.

Uczeń podczas zabawy z piaskiem-ćwiczenia rąk

Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych zajęć usystematyzowanych w odpowiednio po sobie następujących czynnościach.Tak przeprowadzane ćwiczenia dają naszym uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczniów, indywidualne metody, czas pracy wyznacza uczeń . Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.Wniosek powinien być złożony na piśmie i podpisany przez obojga rodziców.

310278277 804248017378312 31115500558106952 n

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

g

Stosujemy różnorodne metody podczas lekcji m.in. :

 • Metodę poczucia świadomości ciała "Program Aktywności" M.Ch.Knillów
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Muzykoterapię
 • Poranny Krąg - stymulację polisensoryczną według pór roku
 • Metody wspomagające komunikację pozawerbalną
 • Masaż stymulacyjno-relaksacyjny

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl