Szkoła Podstawowa nr 10

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają dzieci od 7 do 18 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące kolejne pięć lat.

I etap edukacyjny 
Klasy I - III

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu. Reguluje czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów i ich indywidualnych potrzeb.

434031604 1201313724338404 1753033094876223504 n

Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym, integracja ze środowiskiem zewnętrznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla uczniów, których możliwość udziału w zajęciach grupowych jest ograniczona, szkoła organizuje nauczanie indywidualne.

404970081 1119162892553488 5089330462510906531 n

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.Nauczyciele w swojej pracy edukacyjno – wychowawczo - terapeutycznej wykorzystują różnorodne metody i formy pracy.

434420788 1210172123452564 6371361743971820943 n

II etap edukacyjny
Klasy IV - VIII

Na drugim etapie w klasach IV- VIII przechodzi się do nauczania blokowego, gdzie stosujemy ścisłą korelację międzyprzedmiotową. Obejmuje ona kilka przedmiotów - bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie, i sztuki czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, religia,informatykę i język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to język angielski.

 441925583 1237898630679913 862906798410151037 n

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami, przy użyciu profesjonalnych pomocy dydaktycznych współfinansowanych przez Unię Europejską. Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni, oraz biblioteki szkolnej. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Naszym Ośrodku polega przede wszystkim na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Nauczyciele pracują z dziećmi wykorzystując specyficzne formy i metody pracy opisane i praktykowane we współczesnym świecie.

O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.

Na każdym etapie edukacyjnym wyodrębnia się:

1. Zajęcia edukacyjne:

  • funkcjonowanie w środowisku
  • zajęcia rozwijające komunikację
  • zajęcia rozwijające kreatywność
  • wychowanie fizyczne
  • religia

435104243 1210793190057124 8658252572530282177 n

2. Zajęcia rewalidacyjne

Nawet niewielkie postępy ucznia nauczyciele nagradzają poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. Nauczyciele poprzez ciągłą współpracę z rodziną ucznia, włączają ją w działalność rewalidacyjną prowadzoną na terenie szkoły. W miarę możliwości rodzice kontynuują niektóre elementy tej działalności w domu ucznia. Szkoła poprzez różnorodne formy działalności integracyjnych, lokalnych i innych przygotowuje środowisko do przyjęcia i zaakceptowania ucznia i udzielania mu pomocy.

432771309 1198583287944781 677284736475694034 n

Rodzice oraz prawni opiekunowie ucznia biorą udział w różnorodnych formach współpracy z Naszą placówką a także bieżących konsultacjach dotyczących postępów i trudności ucznia.Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a po lekcjach przebywać w internacie lub półinternacie, gdzie bezpiecznie znajdują się pod opieką wychowawców, którzy organizują dla nich atrakcyjne zajęcia.Bezpieczeństwo medyczne zapewnia stała obecność pielęgniarki.

Nasi wychowankowie podlegają kompleksowym oddziaływaniom edukacyjno–wychowawczym poprzez stosowane nowoczesnych terapii.Wysoko wykwalifikowana kadra dysponuje doświadczeniem i wiedzą. Prowadzi zajęcia wykorzystując w maksymalnym stopniu swoje umiejętności i dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych wychowanków.

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl