Terapie

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.                                               

W SOSW w Żywcu zatrudnionych jest trzech neurologopedów i jeden logopeda.

Celem ich oddziaływań jest:
• usprawnienie motoryki narządów mowy
• korygowanie wad wymowy
• poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Terapia logopedyczna

 

Terapia psychologiczna

W pracy terapeutycznej psycholog służy poradą i wsparciem wychowankom, nauczycielom i rodzicom, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pomaga w wyborze kierunku kształcenia zawodowego.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żywcu stosowana jest psychoterapia polegająca na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy uczniom z zaburzeniami psychogennymi (nerwice, zaburzenia osobowości, psychozy, uzależnienia) oraz z takimi zaburzeniami, które mają psychologiczne konsekwencje.

Celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju. Terapia pomaga uczniom w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi oraz ułatwia wzajemne porozumienie, zmienia niepożądane zachowania.

 

Terapia pedagogiczna

Nadrzędnym celem terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę możliwości każdego ucznia. Terapia pedagogiczna realizowana jest w naszym Ośrodku w formie zajęć rewalidacyjnych, lub w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Są to specjalistyczne działania którymi objęci są wszyscy nasi uczniowie .

Zajęcia te mają na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym poprzez:

 • stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży - jest to cel nadrzędny
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych
 • eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji
 • wyrównywanie szans rówieśniczych.

Poza nauczycielami posiadającymi kwalifikacje terapii pedagogicznej w Ośrodku zatrudniony jest pedagog szkolny, który rozwiązuje problemy wychowawcze uczniów, stara się o poprawę ich sytuacji materialnej i rodzinnej.

Terapia pedagogiczna

Logorytmika

Logorytmika to jedna z metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji osób z wadami słuchu. Polega ona na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową ucznia, którego się rehabilituje.

Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak.

Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest rytm. Realizowane w Ośrodku zajęcia z logorytmiki polegają na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych, które mają formę zabawy.

Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto mogą być przydatne w wypracowaniu pewnych cech charakteru (np. zdyscyplinowania, poczucia odpowiedzialności, umiejętności pracy w grupie). Są więc też środkiem stosowanym w terapii osób z zaburzeniami na tle społecznym. Najlepsze efekty daje cykl zajęć terapeutycznych.

logorytmika

Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja

Gimnastyka korekcyjna ma na celu profilaktykę i korekcję zaistniałych wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy.

Prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żywcu zajęcia mają na celu nie tylko korekcję zaistniałych wad postawy, ale zaszczepienie w dzieciach chęci podejmowania aktywności fizycznej, pokazanie, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do zaistniałej wady i możliwości dziecka. Rehabilitanci i fizjoterapeuci zatrudnieni w Ośrodku prowadzą zajęcia z zakresu korekcji wad kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn dolnych i wad sprzężonych.

Gimnastyka korekcyjna

Fizjoterapia

Fizjoterapia to metoda leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. W Ośrodku w ramach zajęć z fizjoterapii stosuje się terapię manualną, kinezyterapię, masaż leczniczy i ergoterapię.

Fizjoterapia

Sensoplastyka

Sensoplastyka to edukacja plastyczna wpływająca na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory terapeuta wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

Dzięki kolorowej stymulacji prowadzący wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspiera rozwój zmysłów
 • wspomaga budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni
 • dba o usprawnienie ruchowe
 • wpływa na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni)
 • poprzez wspólne działania pogłębia nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, buduje w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa
 • wspiera rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo -skutkowe.

W SOSW w Żywcu pracuje dwóch trenerów sensoplastyki realizując zajęcia indywidualne i grupowe.

sensoplastyka

Terapia bilateralna

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała (w trzech płaszczyznach: przód- tył, prawo-lewo, góra-dół) podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.
Program stworzony przez Sheila Doble OBE (Szkocja) to indywidualny zestaw ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie.

Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała. Jeśli ćwiczenia są wprowadzane stopniowo i ostrożnie, to program dwustronnej integracji:
• Poprawia u dziecka świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni)
• Poprawia równowagę statyczną i dynamiczną
• Prowadzi do kontroli postawy
• Prowadzi do współpracy między półkulami
• Poprawia współpracę ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył
• Poprawia poczucie kierunku
• Poprawia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu
• Prowadzi do automatyzacji ruchu
• Poprawia funkcje fizyczne, umiejętności poznawcze, percepcję, uwagę, pamięć
• Wzmacnia pewność siebie, poczucie własnej wartości i motywacji

Terapia birateralna

Aromaterapia

Aromaterapia to metoda terapii z zastosowaniem naturalnych olejków eterycznych, wprowadzanych do organizmu poprzez drogi oddechowe, skórę czy błony śluzowe. Opiera się na zastosowaniu leczniczych i terapeutycznych właściwości roślin z wykorzystaniem odpowiadających im olejków eterycznych. Wszystkie olejki w różnym zakresie działają odkażająco, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Pobudzają układ opornościowy organizmu, poprawiają krążenie i działają przeciwbólowo. Jednym z najważniejszych funkcji olejków aromaterapeutycznych jest oddziaływanie na psychikę ucznia.

Aromaterapia

Terapia Ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim jednak służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. W Ośrodku terapia ręki realizowana jest w trakcie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.

Terapia ręki

Hipoterapia

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. Stan dzieci poprawia się podczas jazdy konnej i kontaktu ze zwierzęciem. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia-współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości. W Ośrodku zatrudniony jest nauczyciel-hipoterapeuta. Zajęcia realizowane są w okresie wiosenno-jesiennym w Parku Zamkowym w Żywcu.

Hipoterapia

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia SI prowadzona jest w dwóch specjalistycznie wyposażonych salach. Jest to terapia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sygnałów płynących z otoczenia, mająca na celu przywrócenie prawidłowej reakcji na sygnały zmysłowe w celu płynnego codziennego funkcjonowania, np. poprawienia koordynacji ruchowej lub wzrokowo-ruchowej.

Zasadniczym celem terapii jest wzbogacanie zdolności mózgu do dostrzegania bodźców płynących z otoczenia, do odczytywania i zapamiętywania ich, hamowanie, ograniczenie, eliminowanie drogą stymulacji negatywnych bodźców występujących przy nadwrażliwości zmysłów. Podstawową metodą pracy w tej terapii jest zabawa (toczenie się, pocieranie różnymi materiałami rączek, kołysanie się, kręcenie się itd.). Terapeuta nie jest skoncentrowany na efekcie terapii, lecz jej przebiegu. Terapeuta nie walczy z objawami, ale z ich przyczynami. W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Żywcu zatrudnionych jest dwóch terapeutów terapii SI.


320815100 895153204851367 2437849660430759590 n

Terapia metodą Tomatisa

Terapia metodą Tomatisa przeznaczona jest dla dzieci i osób dorosłych cierpiących na zaburzenia mowy, głosu i dysleksję. Wspomaga również zmagania z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji i zmniejsza stres. Program terapii podzielony jest na 60 do 120 seansów w trzech sesjach. W jego trakcie drogą słuchową podawany jest odpowiednio przygotowany materiał dźwiękowy, który usprawnia prace mózgu. W Ośrodku zatrudnionych jest dwóch terapeutów posiadających uprawnienia do stosowania tej terapii.

343442812 1373673166815964 7862609579957465033 n

Dogoterapia

Dogoterapia to jedna z form animaloterapii polegająca na pracy z udziałem odpowiednio wyszkolonego psa. Główne działanie tego rodzaju terapii polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co ma korzystny wpływ na rozwój psychospołeczny.

Bezpośredni kontakt z psem umożliwia głęboki relaks, poprawia samopoczucie, motywuje do podjęcia określonych działań. Pies, który nie ocenia, jest cierpliwy, stymuluje dziecko do lepszego wykonania zadania. Obecność psa na zajęciach stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, wprowadza spontaniczność, radość.

Pies akceptuje nas takimi, jakimy jesteśmy, nie ocenia po wyglądzie, nie wyznacza norm.

Tematyka oraz przebieg dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Spotkania w ramach dogoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym mają charakter grupowy. Zajęcia realizuje wykwalifikowana kynoterapeutka z owczarkiem szetlandzkim KERRIĄ.


Dogoterapia

Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą  treningu pracy mózgu. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć o 25-30%, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen. EEG Biofeedback wykorzystuje metodę ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i autoouczenia się mózgu formą treningową wideozabawy. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń i chorób psychosomatycznych.


biofidbek

 

Terapia Funkcji Wykonawczych

IFW- to nowatorska koncepcja pracy z dzieckiem wykorzystująca nowoczesne narzędzie edukacyjno - terapeutyczne (podłogę multimedialną). Podczas zajęć z wykorzystaniem Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak: hamowanie, utrzymywanie uwagi, rozpoczynanie zadań, pamięć robocza, planowanie/ustalanie celów, organizacja, elastyczność/giętkość poznawcza oraz umiejętność korzystania z informacji zwrotnych.


428642150 1182572762879167 2451128285977376993 n

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl