O Ośrodku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu jest placówką publiczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

UCZENNICE Z BALONAMI PODCZAS ZABAWY

W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze, Internat oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej. Od roku 2017 w Ośrodku działa również Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Każdego dnia prowadzone są zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne dla około dwustu podopiecznych Ośrodka. Nauczyciele i terapeuci pracujący w Ośrodku na co dzień wspierają uczniów i rodziców w działalności dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Głównym celem codziennej pracy jest przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania na miarę ich możliwości, a w wielu przypadkach do możliwości zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Kolaż z wyjątkowymi zdjęciami naszych wychowanków w szkolnym holu

Uczniowie pobierający naukę Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi, korzystają z zajęć rewalidacyjnych w ramach których realizowane są różnorodne formy i metody terapeutyczne takie jak:

 • terapia logopedyczna
 • gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • aromaterapia
 • dogoterapia
 • hipoterapia
 • ergoterapia
 • sensoplastyka
 • muzykoterapia
 • aromaterapia
 • logorytmika
 • terapia EEGBiofeedback
 • terapia Tomatisa
 • terapia birateralna
 • terapia funkcji wykonawczych

Wszystkie formy zajęć prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów i terapeutów.

Ważne!

Zarządzeniem Starosty Żywieckiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu stał się wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym realizującym zadania wynikające z programu wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”.
W związku z powyższym od 1 grudnia 2017 roku SOSW w Żywcu organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust.19 pkt1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe oraz dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów- w zależności od potrzeb dziecka.

Dzięki programowi ,,Za życiem” rodzice dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju mogą skorzystać z dodatkowych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych niezależnie od tego, gdzie realizują WWR w ramach subwencji oświatowej.

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl