Samorząd Uczniowski

Koordynatorzy:

mgr Kinga Arenderska, mgr Joanna Harężlak, mgr Małgorzata Harężlak, mgr Beata Muś, mgr Katarzyna Żywczak, mgr Marcela Widełka - Midor, mgr Ewelina Łukańko
Samorząd Uczniowski to zrzeszenie uczniów Ośrodka powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego.

Cele:

 1. Wzajemna pomoc uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
 2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych Ośrodka.S
 3. tworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za innych.
 4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

Zadania:

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie Ośrodka.
 2. Współdziałanie z władzami Ośrodka w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub losowych.
 3. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych.
 4. Tolerancja i zrozumienie odmiennych poglądów, wzajemna akceptacja.
 5. Organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i Ośrodka.
 7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom.
 9. Dbanie o dobre imię i honor Ośrodka.
 10. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień, nagród a także kar.
 11. Działalność Wolontariacka.

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024
Przewodniczący: Kamil Pietrysko
Zastępcy: Weronika Szczotka, Kacper Ciupka, Konrad Bakaj
Sekretarz: Maria Słowik, Julia Białoń
Samorząd Uczniowski w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu działa bardzo prężnie od kilkunastu lat. Zrzesza przedstawicieli każdej klasy. Działa pod czujnym okiem koordynatorów oraz nauczycieli zaangażowanych w poszczególne sekcje.
Do najważniejszych sekcji należą: sekcja rozrywkowa, sekcja dekoracyjna, sekcja eco oraz zbiórka makulatury. Ponadto członkowie włączają się w organizowanie i prowadzenie imprez, apeli i uroczystości szkolnych, m.in. Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Walentynki, Dzień Kobiet i Mężczyzn. 

Uczniowie sami podejmują niektóre inicjatywy, np. zbiórki charytatywne, pomoc potrzebującym i słabszym koleżankom i kolegom oraz organizują dyskoteki szkolne.
Działają w ramach różnorodnych akcji wolontariackich. Corocznie organizowany jest quiz wiedzy "Uczeń na medal" oraz konkurs "Klasa na medal".

Regulamin samorządu uczniowskiego wersja PDF

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl