Nasze projekty

 Logo Funduszy Europejskich Rzeczpospolitej Polskiej Śląskiego Regionu Unii Europejskiej

Na terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 1 191 225,48 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 065 833,32 PLN
Całkowita kwota projektu: 1 253 921,56 zł.
Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia, w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, wśród 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Powiatu Żywieckiego.
Wszystkie zaplanowane formy wsparcia uczniów i nauczycieli wynikają z indywidualnego zapotrzebowania szkół, biorąc pod uwagę aktualne trendy na rynku pracy, wskazówki lokalnych pracodawców.
Działania będą realizowane poprzez:

  • organizację kursów, szkoleń poszerzających umiejętności zawodowe, w tym także kursów certyfikowanych dla uczniów;
  • płatne staże uczniowskie obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi;
  • kursy/szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli.

Efektem projektu, oprócz zdobycia nowych umiejętności przez uczestników kursów/szkoleń oraz staży, będzie także doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć praktycznej nauki zawodu.
Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo zawodowe oraz szkolenia z zakresu umiejętności kluczowych, mające na celu rozwijanie u uczniów właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. – 30.09.2022 r.
Realizatorami projektu są szkoły:
Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu
Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu

Logo Funduszy Europejskich śląskiego regionu Unii Europejskiej

Nowe klasopracownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu dzięki Funduszom Europejskim z projektu: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”. Kolejny projekt zakończony sukcesem w naszej Placówce. Z wielką radością informujemy, że Powiat Żywiecki zakończył realizację kompleksowego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, w którym nasza placówka Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu, brał udział.

Inwestycja rzędu 4,8 mln złotych, przy dofinansowaniu na poziomie 85% ze środków Unii Europejskiej z RPO WSL na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w siedmiu placówkach kształcenia ponadpodstawowego należących do Powiatu Żywieckiego, objęła modernizację aż 27 pracowni, przeznaczonych do nauki zawodu.

W toku realizacji projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym podjęto kompleksowego remontu w 3 pracowniach kształcenia praktycznego w dziedzinie gastronomicznej i gospodarstwa domowego. Przygotowano warsztaty do prowadzenia zajęć zawodowych na najwyższym poziomie. Dopełnieniem jest doposażenie tych pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych. Zakupiono sprzęt gastronomiczny typu: piec, płyta grillowa, krajalnica, maszynka do mielenia mięsa, lodówka, ekspres do kawy, mikser planetarny, zmywarka, wyparzarka, zabudowa meblowa i wiele innych, dzięki którym zajęcia praktyczne są bardziej atrakcyjne i profesjonalne. Dla pracowni doskonalenia kompetencji cyfrowych zakupiono sprzęt informatyczno-multimedialny.

Dzięki Funduszom Europejskim pochodzących z UE w ramach projektu szkoła cieszy się nowoczesnymi pracowniami:

1. Pracownia gastronomiczna,
2. Pracownia kuchni dydaktycznej i gospodarstwa domowego,
3. Pracownia doskonalenia kompetencji cyfrowych.

Przez realizację projektu Szkoła ma możliwość jeszcze lepszego kształcenia w kierunkach m.in.: kucharza i kelner, na które odnotowuje się zapotrzebowanie na rynku pracy.Razem z nami brały udział w projekcie następujące Szkoły:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,
Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Logo Funduszy Europejskich Rzeczpospolitej polskiej Unii Europejskiej

Powiat Żywiecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem projektu jest sfinansowanie zakupu laptopów przeznaczonych do nauki zdalnego nauczania.

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000 zł

Plakat informacyjny o projekcie zdalna szkoła

Logo Funduszy Europejskich Rzeczpospolitej polskiej śląskiego regionu Unii Europejskiej

9 października 2018 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 17 857 627,98 zł

Współfinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wynosi: 13 597 764,27 zł

W ramach projektu zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego. Zaplanowane roboty budowlane obejmują: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów, wymianę okien zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem instalacji solarnych, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizacje oświetlenia wbudowanego oraz modernizacje kotłowni lub węzłów cieplnych. W pierwszej kolejności, zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Następnie, od I kwartału roku 2020 termomodernizacja obejmie kolejno budynki: I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu i Starostwa Powiatowego w Żywcu. 

Główny cel projektu to zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Realizacja celu głównego projektu nastąpi poprzez termomodernizację i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych powstałych podczas spalania paliw na potrzeby ogrzewania oraz oświetlenia obiektów objętych projektem. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii, większa oszczędność energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków publicznych, redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, a także poprawa warunków społeczno-ekonomicznych życia wspólnoty lokalnej. Efektem realizacji projektu będzie istotne zmniejszenie środków przeznaczanych, z finansów Powiatu Żywieckiego, na energię cieplną oraz elektryczną. Projekt przyniesie również wymierne korzyści ekologiczne. Zwiększy udział produkowanej energii ze źródeł odnawialnych oraz przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Planowo zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji nastąpi w roku 2021.

Logo Funduszy Europejskich śląskiego regionu Unii Europejskiej

24 listopada 2017 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 4. 493 576,68 zł

Współfinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wynosi 3. 788 959,25 zł

Projekt zakresem będzie obejmował 27 pracowni w 7 szkołach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej to 3113 osób. W ramach projektu planuje się modernizację lub budowę z wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu. 

Jako pierwsze zostaną zmodernizowane i doposażone w sprzęt klasopracownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. W kolejnych kwartałach roku 2018 i 2019 prowadzone będą prace w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu oraz Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy. Efektem będą nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczne sprzęty niezbędne do nabycia umiejętności zawodowych, celem stworzenia optymalnych warunków realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich 7 szkołach. 

Celem projektu będzie poprawa kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w pow. żywieckim i w regionie.

Przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji to IV kwartał 2019 r.

Logo Funduszy Europejskich Rzeczpospolitej polskiej śląskiego regionu Unii Europejskiej

Na terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego
rynku pracy”.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 2 422 509,27 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 185 403,03 PLN
Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Efektem projektu będzie min. doposażenie pracowni szkolnych, udział uczniów w szkoleniach oraz stażach/praktykach, a także wsparcie nauczycieli poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.
Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. - 03.09.2020 r.
Realizatorami projektu są szkoły:
Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

Informacje kontaktowe

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy


34-300 Żywiec
ul. Kopernika 77

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 33 861-32-71
e-mail: sekretariat@sosw.zywiec.pl